ប្រភេទទាំងអស់

យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង

អូកាកាហ្គោមានបទពិសោធច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មកង់អគ្គិសនីដែលបានសំរេចចិត្តផ្តោតលើដំណោះស្រាយដឹកទំនិញចម្ងាយខ្លីចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០ ។