ប្រភេទទាំងអស់

យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង

otkargo简笔画អូកាកាហ្គោមានបទពិសោធច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មកង់អគ្គិសនីដែលបានសំរេចចិត្តផ្តោតលើដំណោះស្រាយដឹកទំនិញចម្ងាយខ្លីចាប់ពីឆ្នាំ ២០២០ ។


From 2002, we have been concerned with developing and producing of ebikes and their power system, has grown to become an reowned premium manufacture. 


In recent years, we're also seeing the growing of airpollution, streets are becoming congested and parking has become a difficult problem. Combining the carrying capacity of car and the agility of ebike, OTKARGO has appeared. It aims to be a professional short distance freight solutions provider.