ប្រភេទទាំងអស់
EN

ជួបជាមួយ Otkargo M2

ពេលវេលា: 2020-09-25 ចុច៖ 94

អូកាកាហ្គីម ២ ត្រូវបានរចនាឡើងដំបូងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងឪពុកម្តាយតូចៗដែលជាមូលដ្ឋានសមនឹងអ្នកជិះទាំងអស់ដោយសារស៊ុមដែលមានជំហានទាបជាមួយនឹងដើមនិងកៅអីដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។ ជាមួយនឹងម៉ូទ័រអូតូហ្គោដែលបានអភិវឌ្ឍខ្លួនយើង Otkargo M2 ដឹកជញ្ជូនអាជីវកម្មរបស់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែង។