ប្រភេទទាំងអស់

ហាងកាហ្វេកាហ្វេចល័ត OTK-K1 មានមុខងារជាច្រើន


Suggest Retail Price 7599 USD

សាកសួរ
លក្ខណៈពិសេស

WPS 图片 - 修改尺寸 (8)

Why choose mobile coffee bike


 • It is much cheaper than coffee bar

 • You can do everything that an ordinary coffee shop does

 • Fashionable and novel design

 • Multi-functional for hot dogs, BBQ, ice cream and so on

 • With mobile coffee bike,  just ride to find a good locationបញ្ជាក់បច្ចេកទេស

 • ប្រភេទ: OTK-K1

 • ម៉ូតូ: 500w rear wheel motor

 • ការបញ្ជូន: 7 gear speeds (Sunrace)

 • ថ្ម: 36V/10ah Lithium Battery

 • កង់មុខ: 20*2.125''

 • កង់​ក្រោយ: 24* 2.25-19

 • សម្ភារៈ: Steel frame and wooden box

 • ហ្វ្រាំងមុខ: Disc brake

 • ហ្វ្រាំងខាងក្រោយ: Disk brake(electric) Drum brake(pedal)


Include Accessories 

Electric pump system * 1

Rear storage box * 1 
500mm * 655mm * 580mm

Coffee cup holder *1

Stainless steel ice cream box * 8

Acrylic display box * 4

Electric cooling system *  1


សាកសួរ