සියලු ප්රවර්ග

අපේ උපාය

ඔට්කාර්ගෝට විදුලි බයිසිකල් කර්මාන්තය පිළිබඳ අත්දැකීම් බහුල වන අතර එය 2020 සිට කෙටි දුර ප්‍රවාහන විසඳුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට තීරණය කළේය.