සියලු ප්රවර්ග

ඔට්කාර්ගෝ එම් 2 හමුවන්න

වේලාව: 2020-09-25 පහර: 49

ඔට්කාර්ගෝ එම් 2 මුලින් නිර්මාණය කර ඇත්තේ කුඩා ව්‍යාපාර හිමිකරුවන් සහ දෙමාපියන් සඳහා වන අතර එය මූලික වශයෙන් සෑම අසරුවෙකුටම ගැලපේ. අපගේ ස්වයං-සංවර්ධිත ඔට්කාර්ගෝ මෝටරය සමඟ ඔට්කාර්ගෝ එම් 2 ඔබේ ව්‍යාපාරය සෑම තැනකටම ප්‍රවාහනය කරයි.