සියලු ප්රවර්ග

OTK-K1 ජංගම කෝපි හල බහු ක්‍රියාකාරී කෝපි බයිසිකලය


Suggest Retail Price 7599 USD

පරීක්ෂණයක්
පිරිවිතර

WPS 图片 - 修改 (8)

Why choose mobile coffee bike


 • It is much cheaper than coffee bar

 • You can do everything that an ordinary coffee shop does

 • Fashionable and novel design

 • Multi-functional for hot dogs, BBQ, ice cream and so on

 • With mobile coffee bike,  just ride to find a good locationතාක්ෂණික පිරිවිතර

 • වර්ගය: OTK-K1

 • මෝටර්: 500w rear wheel motor

 • සම්ෙපේෂණය: 7 gear speeds (Sunrace)

 • බැටරිය: 36V/10ah Lithium Battery

 • ඉදිරිපස රෝදය: 20*2.125''

 • පසුපස රෝදය: 24* 2.25-19

 • ද්රව්ය: Steel frame and wooden box

 • ඉදිරිපස තිරිංග: Disc brake

 • පසුපස තිරිංග: Disk brake(electric) Drum brake(pedal)


Include Accessories 

Electric pump system * 1

Rear storage box * 1 
500mm 655mm * * 580mm

Coffee cup holder *1

Stainless steel ice cream box * 8

Acrylic display box * 4

Electric cooling system *  1


පරීක්ෂණයක්