அனைத்து பகுப்புகள்
EN

எங்கள் உத்தி

1614239115826023

மின்சார சைக்கிள் துறையில் ஓட்கர்கோவுக்கு ஏராளமான அனுபவம் உள்ளது, இது 2020 முதல் குறுகிய தூர சரக்கு தீர்வுகளில் கவனம் செலுத்த முடிவு செய்தது.


2002 ஆம் ஆண்டு முதல், ஈபைக்குகள் மற்றும் அவற்றின் சக்தி அமைப்பை உருவாக்குவதிலும் உற்பத்தி செய்வதிலும் நாங்கள் அக்கறை கொண்டுள்ளோம், இது ஒரு புகழ்பெற்ற பிரீமியம் உற்பத்தியாக வளர்ந்துள்ளது.


In recent years, we're also seeing the growing of airpollution, streets are becoming congested and parking has become a difficult problem. Combining the carrying capacity of car and the agility of ebike, OTKARGO has appeared. It aims to be a professional short distance freight solutions provider.